Bijlage E

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
(normatief)

Overeenkomst voor gebruik van Beeldmerken

Overeenkomstnr.:
Ondergetekenden:
De Certificerende Instantie (xxxx).,
gevestigd te (xxxx), hierna te noemen: De Certificerende Instantie
en *
gevestigd te *
hierna te noemen: Opdrachtgever
nemen in aanmerking:
  • dat De Certificerende Instantie, al dan niet in licentie, het recht kan verlenen tot het voeren van door De Certificerende Instantie of derden gedeponeerde collectieve merken voor zaken en diensten, eventueel in de vorm van een certificaat, hierna te noemen: Beeldmerken;
  • dat Opdrachtgever het recht wil verwerven om een of meer Beeldmerken voor nader door hem aan te geven, door hem vervaardigde en/of nog te vervaardigen en/of te verhandelen zaken of diensten te voeren.
komen overeen:
Aan Opdrachtgever wordt het recht verleend op het voeren van Beeldmerken voor de op de daartoe verstrekte certificaten genoemde zaken of diensten onder de volgende voorwaarden:
  • 1) voor iedere groep van zaken of diensten, waarvoor door De Certificerende Instantie het recht op het voeren van een Beeldmerk wordt verleend, wordt onder de voorwaarden van het bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerde Reglement behorende bij het Beeldmerk door De Certificerende Instantie als bijlage bij deze overeenkomst een afzonderlijk certificaat verstrekt waarop vermeld moet zijn: de toestemming tot het voeren van het Beeldmerk, de zaken of diensten waarvoor deze toestemming verleend is, de geldigheidsduur van het certificaat;
  • 2) het Reglement behorende bij het Beeldmerk, waarvan het depot van dat Beeldmerk bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage vergezeld is, is een integrerend bestanddeel van deze overeenkomst vanaf het moment dat een schriftelijke aanvraag bij De Certificerende Instantie is ingediend voor het voeren van dit Beeldmerk;
  • 3) de genoemde certificaten maken deel uit van deze overeenkomst, voor zover ze als rechtsgeldig getekende aanhangsels zijn uitgegeven en hun geldigheidsduur niet is verstreken.
De algemene voorwaarden voor opdrachten aan De Certificerende Instantie zijn onverkort van toepassing, met dien verstande dat criteria en concept-criteria voor Beeldmerkverlening openbaar zijn.
Opdrachtgever verplicht zich om de producten en diensten waarvoor een certificaat is verstrekt steeds aan de geldende eisen voor het gebruik van dat Beeldmerk te laten voldoen. De opdrachtgever neemt hiertoe voldoende maatregelen. Als geldende eisen worden gedurende de looptijd van het certificaat de eisen bij het verlenen of verlengen van het certificaat aangemerkt tenzij bij de aanvang van de verlengingstermijn mededeling is gedaan van toekomstige wijziging. Indien bij het verlenen of verlengen bekend was dat op een vastgestelde datum gewijzigde eisen zullen gaan gelden worden deze gewijzigde eisen van kracht na de overgangsperiode waarvan aan opdrachtgever mededeling wordt gedaan voor de verlening of verlenging.
Opdrachtgever verplicht zich om voor de producten en diensten waarvoor een certificaat is verstrekt een gedocumenteerde klachtenprocedure te hanteren. Klachten moeten naar redelijkheid worden afgehandeld. Alle daarop betrekking hebbende documenten moeten tot vijf jaar na de klacht ter inzage van De Certificerende Instantie aanwezig blijven.
De verschuldigde bijdragen voor het recht op het voeren van de Beeldmerken worden jaarlijks door De Certificerende Instantie aan de Opdrachtgever medegedeeld. Wijzigingen in de bijdragen worden ten minste drie maanden voor de ingang van een nieuwe periode bekendgemaakt en gelden niet voor lopende periodes van certificaten.
Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit de van toepassing zijnde Reglementen ook na een tweede sommatie niet naar behoren nakomt, zal de Opdrachtgever de rekening voor de kosten die aan de zijde van De Certificerende Instantie ontstaan voor het doen naleven van deze overeenkomst en de Reglementen op eerste verzoek voldoen, onverlet de nadere bepalingen in de van toepassing zijnde Reglementen.
De overeenkomst van partijen kan door hen beiden worden opgezegd tegen 31 december van ieder jaar met een opzeggingstermijn van ten minste een jaar. Opzegging der overeenkomst door De Certificerende Instantie moet nader door haar worden gemotiveerd en de toets der redelijkheid kunnen doorstaan.
Bij het einde der overeenkomst vervalt ieder recht op het voeren van de collectieve merken door de Opdrachtgever op basis van door De Certificerende Instantie afgegeven certificaten.
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend.
(plaats), d.d.
De Certificerende Instantie.
Voorzitter
d.d.
Naam:
Handtekening:
Firmastempel: