3   Termen en definities

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities.
3.1
actie
verwerking in een informatiesysteem, in het kader van een gebeurtenis
Noot 1 bij deze definitie: In het kader van deze norm behoort van een gebeurtenis altijd een van de volgende acties te worden vastgelegd (zie 7.2.2):
C Create: het creëren van nieuwe gegevens
R Read: het lezen van gegevens door een gebruiker of proces
U Update: het aanpassen van bestaande gegevens
D Delete: het verwijderen of als verwijderd markeren van gegevens
E Execute: het starten of stoppen van een proces. Bijvoorbeeld het starten van een proces of het beginnen van een data transfer.
3.2
authenticatie
het verschaffen van zekerheid met betrekking tot de juistheid van een geclaimde karakteristiek, zoals identiteit
[BRON: NEN 7510-1:2017]
3.3
autorisatie
het toekennen van bevoegdheden
[BRON: NEN 7510-1:2017]
3.4
autorisatieprotocol
autorisatietabel, die bepaalt welke categorieën cliëntgegevens voor welke categorieën zorginstellingen toegankelijk zijn onder welke voorwaarden.
Noot 1 bij deze definitie: De tabel wordt veelal landelijk, regionaal of lokaal gedefinieerd.
3.5
BIG-register
register van beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg, zoals bedoeld in artikel 3, 34 en 36a van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG)
[BRON: UZI-register, CIBG [4]]
3.6
cliënt
persoon die zorg vraagt of aan wie zorg wordt verleend of de identificeerbare persoon van wie persoonlijke gezondheidsinformatie wordt verwerkt
Noot 1 bij deze definitie: Voor ‘cliënt’ kan ook ‘patiënt’ worden gelezen.
[BRON: NEN 7510-1:2017]
3.7
directie
persoon of groep van personen die een organisatie op het hoogste niveau bestuurt en beheert
Noot 1 bij deze definitie: De directie heeft de macht om bevoegdheid te delegeren en de organisatie van middelen te voorzien.
[BRON: NEN 7510-1:2017, licht gewijzigd - definitie]
3.8
dossieractie
actie op (een deel van) een elektronisch patiëntdossier
3.9
elektronisch patiëntdossier
verzameling van alle elektronisch vastgelegde persoonlijke gezondheidsinformatie van een cliënt bij een zorginstelling of een andere organisatie die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerkt
Noot 1 bij deze definitie: Binnen deze norm wordt consequent de term ‘patiëntdossier’ gehanteerd, geen ‘patiëntendossier’, o.a. om te benadrukken dat het meestal gaat om het dossier van één cliënt.
[BRON: NEN 7510-1:2017]
3.10
gebeurtenis
voorval, activiteit of optreden van een wijziging in een informatiesysteem
3.11
gebruiker
natuurlijke persoon, organisatie of proces in een informatiesysteem, betrokken bij een actie
3.12
gegevensklasse
verzameling gegevens die eenzelfde eigenschap bezitten
3.13
identificatie
bepalen van de identiteit van een persoon of andere entiteit
[BRON: NEN 7510-1:2017]
3.14
identificator
kenmerk dat een persoon of andere entiteit identificeert
3.15
informatiedomein
gespecificeerd gebied waarbinnen de verantwoordelijkheden voor de informatievoorziening zijn bepaald, dezelfde regels gelden voor informatiebeveiliging en dezelfde systematiek wordt gevolgd voor identificatie van personen, systemen en andere objecten
3.16
informatiesysteem
toepassingen, diensten, informatietechnologische bedrijfsmiddelen of andere gegevensverwerkende componenten
[BRON: NEN-ISO/IEC 27000:2014]
3.17
logbeheerder
functionaris die binnen een zorginstelling of andere organisatie die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerkt, verantwoordelijk is voor het beheren van de logging en het uitvoeren van het door de logverantwoordelijke vastgestelde beleid
3.18
loggegevens
elektronisch vastgelegde gegevens die bij een bepaalde gebeurtenis worden gelogd
3.19
loggen
gebeurtenissen chronologisch vastleggen
3.20
logging
resultaat van het loggen
Noot 1 bij deze definitie: Zowel de gegevens die bij een bepaalde gebeurtenis worden gelogd, de ‘loggegevens’, als de ‘logbestanden’ waarin deze worden bewaard kunnen zijn bedoeld.
[BRON: NEN 7510-1:2017]
3.21
logregel
resultaat van een enkele gebeurtenis in de logging
3.22
logverantwoordelijke
directie van zorginstelling of andere organisatie die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerkt
3.23
object
zaak of persoon waarop een actie betrekking heeft
3.24
objectklasse
verzameling objecten die eenzelfde eigenschap bezitten
3.25
patiënt
zie cliënt
Noot 1 bij deze definitie: De term ‘patiënt’ wordt in deze norm vermeden. Alleen in enkele samengestelde woorden als patiëntveiligheid, patiëntgegevens en patiëntdossier wordt deze term gebruikt. Waar in deze norm wordt gesproken van ‘cliënt’, kan ook ‘patiënt’ worden gelezen.
3.26
patiëntdossier
verzameling van alle vastgelegde persoonlijke gezondheidsinformatie van een cliënt bij een zorginstelling of een andere organisatie die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerkt
Noot 1 bij deze definitie: Binnen deze norm wordt consequent de term ‘patiëntdossier’ gehanteerd, niet ‘patiëntendossier’, o.a. om te benadrukken dat het meestal gaat om het dossier van één cliënt.
[BRON: NEN 7510-1:2017]
3.27
persoonlijke gezondheidsinformatie
informatie over een identificeerbare persoon die verband houdt met de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van, of de verlening van zorgdiensten aan, de persoon in kwestie, waaronder ook begrepen kan worden:
  • a) informatie over de registratie van de persoon voor de verlening van zorgdiensten;
  • b) informatie over betalingen of het in aanmerking komen voor zorg met betrekking tot de persoon;
  • c) een aan een persoon toegewezen nummer, symbool of bijzonderheid als unieke identificatie van die persoon voor medische doeleinden;
  • d) alle informatie over de persoon die wordt vergaard tijdens het verlenen van zorgdiensten aan de persoon;
  • e) informatie die is ontleend aan een beproeving of onderzoek van een lichaamsdeel of lichaamseigen stof, en
  • f) identificatie van een persoon (bijvoorbeeld een zorgprofessional) als verlener van zorg aan de persoon.
Noot 1 bij deze definitie: Persoonlijke gezondheidsinformatie omvat niet informatie die, op zichzelf of in combinatie met andere informatie die beschikbaar is voor de houder, geanonimiseerd is. Geanonimiseerd wil zeggen dat de identiteit van de persoon die de informatie betreft, niet aan de hand van de informatie kan worden vastgesteld.
[BRON: ISO 27799:2016]
[BRON: NEN-EN 15224:2017]
3.28
persoonlijke gezondheidsomgeving
universeel toegankelijk, voor leken begrijpelijk, gebruikersvriendelijk en levenslang digitaal hulpmiddel om relevante gezondheidsinformatie te verzamelen, te beheren en te delen; om de regie te kunnen nemen over gezondheid en zorg en om zelfmanagement te ondersteunen
3.29
toegangspunt
aansluiting van waaruit de gebruiker de gebeurtenis in het informatiesysteem heeft doen plaatsvinden
3.30
toegangsregeling
regeling van de toegang tot het gebruik van applicatiefuncties en gegevens in een informatiesysteem
3.31
toestemmingsprofiel
vastlegging, landelijk, regionaal of lokaal, door de cliënt zelf bepaald, van wie in welke omstandigheden al of niet toegang mag krijgen tot bepaalde gegevens van de desbetreffende cliënt
Noot 1 bij deze definitie: Een toestemmingsprofiel biedt een cliënt de mogelijkheid afwijkingen te kiezen van een algemeen geldend autorisatieprotocol.
3.32
toezichthouder
functie van een persoon die binnen een zorginstelling of een andere organisatie die persoonlijke gezondheidsinformatie verwerkt, dan wel landelijk of regionaal toezicht houdt op de naleving van weten regelgeving rond de toegang tot elektronische patiëntdossiers
Noot 1 bij deze definitie: De toezichthouder kan ook aanspreekpunt zijn voor een cliënt of zorgverlener met vragen of klachten over vermeend misbruik van toegang.
3.33
uitwisselingsbemiddelaar
systeem dat uitwisseling van cliëntgegevens faciliteert tussen agerende en reagerende zorgsystemen, zonder zelf informatie toe te voegen of te onttrekken aan de uitwisseling anders dan het toepassen van een autorisatieprotocol of toestemmingsprofiel
Noot 1 bij deze definitie: Het landelijk schakelpunt (LSP) is een voorbeeld van zo’n uitwisselingsbemiddelaar.
3.34
verantwoordelijke gebruiker
natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor een actie
Noot 1 bij deze definitie: Een actie kan behalve door de verantwoordelijke gebruiker, ook namens deze worden geïnitieerd door een andere gebruiker of door een geautomatiseerd proces.
Noot 2 bij deze definitie: De verantwoordelijke gebruiker is meestal degene die de uitvoerende medewerker opdracht heeft gegeven of heeft gemandateerd tot het uitvoeren van de actie.
3.35
verwerking
een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens
[BRON: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Verordening (EU) 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)]
3.36
XML-exportfaciliteit
dienst die de complete logging volgens een gevraagde selectie oplevert in de vorm van een XML-bestand waarbij alle velden herleidbaar zijn naar de in hoofdstuk 7 van deze norm benoemde gegevensvelden
3.37
zorgaanbieder
zorgverlener of zorginstelling
3.38
zorginstelling
rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent, alsmede een organisatorisch verband van natuurlijke personen die bedrijfsmatig zorg verlenen of doen verlenen, alsmede een natuurlijke persoon die bedrijfsmatig zorg doet verlenen, alsmede een solistisch werkende zorgverlener
3.39
zorgverlener
een natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent
[BRON: NEN 7510-1:2017]