7   Gegevensvelden in de logging

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren

7.1   Algemeen

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
In dit hoofdstuk worden de gegevens gespecificeerd die bij het loggen van een gebeurtenis moeten worden vastgelegd. Dit zijn gegevens die volgen uit de informatiebehoeften zoals beschreven in hoofdstuk 5 en ook gegevens die nodig of behulpzaam kunnen zijn om de logging te interpreteren en de betrouwbaarheid van de logging te waarborgen.
De logging vormt conceptueel een 'tweede orde' informatiesysteem dat voor het aanleveren van gegevens afhankelijk is van de informatiesystemen waarin zich de patiëntgegevens bevinden. Dit heeft tot gevolg dat dit hoofdstuk een ander, meer technisch karakter heeft dan de voorgaande hoofdstukken.
Van een gebeurtenis in het primaire informatiesysteem wordt een logregel aangemaakt in de logging. Daarin moeten gegevens worden opgenomen betreffende:
  • 1) de gebeurtenis ( 7.2);
  • 2) de gebruiker van het primaire informatiesysteem ( 7.3);
  • 3) de bij de gebeurtenis betrokken objecten ( 7.4); een betrokken object kan een persoon zijn, een patiënt bijvoorbeeld, maar ook een dossier, een database of iets anders. Het type gebeurtenis bepaalt de relevantie van daarbij betrokken objecten;
  • 4) het toegangspunt van waaruit de gebeurtenis is geïnitieerd ( 7.5): de aansluiting vanwaar de gebruiker de gebeurtenis heeft doen plaatsvinden;
  • 5) de bron van de loggegevens ( 7.6): het informatiesysteem dat de gebeurtenis heeft gelogd.
De punten 4) en 5) maken het mogelijk de logging over verschillende informatiedomeinen te integreren.
In de hierna volgende secties worden de gegevensvelden in de logging nader gespecificeerd.
Voor gegevensvelden waarvoor een algemeen toegepaste codering bestaat wordt die codering hier voorgeschreven. In andere gevallen moet in het gegevensveld behalve de code ook een verwijzing worden opgenomen naar het feitelijk toegepaste codestelsel. Zo kan men gebruik maken van een codestelsel dat voor het desbetreffende informatiedomein bestaat of wordt ontwikkeld.
Voor het specificeren van de gegevensvelden is uitgegaan van IETF/RFC 3881 [1] en is de opzet gevolgd zoals die te vinden is in ISO 12052 (DICOM) supplement 95 [3] en het ATNA profiel in het ITI Technical Framework 1 [4] en 2 [5].
De volgende tabel geeft de gegevensvelden weer voor de dossieracties.
Veld Optionaliteit Omschrijving, Formaat/waarden
Gebeurtenis Gebeurtenis-ID V Identificator van de gebeurtenis
Waarden bijvoorbeeld
(110110, DCM, “Patient Record”)
(110112, DCM, "Query")
  Actiecode V Aanduiding van de actie bij deze gebeurtenis. Waarden volgens onderstaande tabel:
“C” (Create)
“R” (Read)
“U” (Update)
“D” (Delete)
"E" (Execute)
Datum en tijd
van de gebeurtenis
V Datum en tijd in UTC-aanduiding
Notatie volgens ISO 8601
Aard van de gebeurtenis O Code voor het soort gebeurtenis volgens het aangegeven codestelsel
Gebruiker
(1)
Gebruikers-ID V Identificator van de persoon die, of het proces dat, de gebeurtenis initieert, uniek voor de bron van logging
Lokale gebruikers-ID O Alfanumerieke aanduiding die de gebruiker uniek identificeert in het authenticatiesysteem dat bij inloggen wordt gebruikt
  Gebruikersnaam O Naam van de gebruiker (persoon of process) in leesbare vorm. Alfanumeriek
Gebruikersrol V De rol van de gebruiker bij de gebeurtenis. Code volgens het aangegeven codestelsel.
Gebruiker is initiator O Aanduiding dat de gebruiker de gebeurtenis al of niet initieert.
Boolean (TRUE/FALSE); Default: TRUE
ID van verantwoordelijke CV Unieke identificator van de verantwoordelijke voor het initiëren van de gebeurtenis. Alfanumerieke aanduiding die de verantwoordelijke uniek identificeert.
Naam van verantwoordelijke O Naam van de gebruiker (persoon of proces) in leesbare vorm.
Alfanumeriek
Rol van verantwoordelijke CV De rol van de gebruiker bij de gebeurtenis. Code volgens het aangegeven codestelsel.
Type toegangspunt O Aanduiding van het type toegangspunt van waaruit de gebeurtenis is geïnitieerd, volgens het aangegeven codestelsel
Identificatie toegangspunt O Identificator van het toegangspunt van waaruit de gebeurtenis is geïnitieerd, volgens de voor het desbetreffende type toegangspunt geldende regels
Bron van de loggegevens (1) Identificatie van locatie O Identificator van de locatie waar is gelogd, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een applicatieserviceprovider
Identificatie van de bron V Unieke identificator van de bron in het informatiedomein waar de gebeurtenis is gelogd
  Type bron van de logggegevens O Code die het type bron aangeeft van de loggegevens. Numerieke code, bepaald door verwijzing naar het aangegeven codestelsel
Betrokken object
(1..N)
Identificatortype van betrokken object V Code die het type identificator van het betrokken object weergeeft
("BSN", "PNR","…)
Klasse betrokken object O Klasse object waarop de gebeurtenis betrekking heeft: Waarden:
1 (Persoon)
2 (Systeem object)
3 (Organisatie)
4 (Overig)
  Identificator betrokken object V Unieke identificator van een bij de gebeurtenis betrokken object. Formaat en waarden hangen af van het identificatortype
Naam van betrokken object O Nadere aanduiding van het betrokken object. Alfanumeriek
Details van betrokken object O Detailgegevens over het object dat bij de gebeurtenis was betrokken
Autorisatieprotocol V Identificator van het autorisatieprotocol dat bij de gebeurtenis is gehanteerd.
OID die verwijst naar het protocol
Toestemmingsprofiel V Identificator van het toestemmingsprofiel dat bij de gebeurtenis is gehanteerd.
OID die verwijst naar het desbetreffende toestemmingsprofiel
Gevoeligheid van het betrokken object O Classificatie van de gevoeligheid van het betrokken object.
Alfanumeriek
Categorie betrokken object O Code die de categorie van het betrokken object weergeeft. Numerieke code, bepaald door verwijzing naar het aangegeven codestelsel
Stadium betrokken object O Code die het stadium van een betrokken object weergeeft voor een object date en bepaalde levenscyclus kent, zoals een dossier.
Zoekvraag O De feitelijke formulering van de opdracht ingeval het betrokken object een zoekvraag is.
Formaat en warden door het informatiesysteem bepaald.
In de kolom voor optionaliteit betekent "V" verplicht, "CV" conditioneel verplicht en "O" optioneel. Optionele velden kunnen per informatiedomein verplicht worden gesteld.

7.2   Identificatie van de gebeurtenis

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren

7.2.1   Gebeurtenis-code

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Identificator van het type gebeurtenis.
Verplicht/optioneel: Verplicht
Formaat/waarden: Code voor de gebeurtenis
Naar het toegepaste codestelsel wordt als volgt verwezen:
Attribuut Waarde
CodeSystem OID van het codestelsel
CodeSystemName De naam van het codestelsel
DisplayName Het tekstlabel van de code
OriginalText De oorspronkelijke tekst die is vertaald naar de code

TOELICHTING Hiermee wordt een van de gebeurtenissen gespecificeerd die zijn beschreven in hoofdstuk 6.

7.2.2   Actiecode

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Aanduiding van de actie bij deze gebeurtenis.
Verplicht/optioneel: Verplicht
Formaat/waarden: Waarden volgens onderstaande tabel:
Waarde Betekenis Voorbeelden
C Create Een nieuw object aanmaken, zoals het opstellen van een labaanvraag
R Read/View/Print/Query Tonen of printen (incl. print-screen-functie) van gegevens, zoals een diagnose
U Update Bijwerken van gegevens, zoals gewijzigd adres
D Delete Een record uit een bestand verwijderen
E Execute Uitvoeren van een systeem- of applicatiefunctie, zoals een programma starten, een specifieke functie gebruiken of een index doorzoeken

TOELICHTING De actiecode geeft aan welke actie heeft plaatsgevonden op het betrokken object (zie 7.4).

7.2.3   Datum en tijd van de gebeurtenis

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving:.UTC datum en tijd (Coordinated Universal Time)
Verplicht/optioneel: Verplicht
Formaat/waarden: Notatie volgens ISO 8601, formaat: YYYY-MM-DDThh:mm:ss

TOELICHTING Het tijdstip van de gebeurtenis moet eenduidig worden vastgelegd en onafhankelijk van de actuele tijdzone waar het informatiesysteem of de gebruiker zich bevinden.

7.2.4   Aard van de gebeurtenis

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving:.Code voor het soort gebeurtenis
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Code voor de aard van de gebeurtenis volgens het aangegeven codestelsel.
Meervoudig is toegestaan om classificatie naar verschillende inzichten mogelijk te maken.
Naar het toegepaste codestelsel wordt als volgt verwezen:
Attribuut Waarde
CodeSystem OID van het codestelsel
CodeSystemName Naam van het codestelsel
DisplayName Tekstlabel van de code
OriginalText Oorspronkelijke tekst die is vertaald naar de code

TOELICHTING Voor rapportages uit de logging en analyses is de aard van de gebeurtenis een belangrijk sorteer- en selectiecriterium. Door het toekennen van een code aan het soort gebeurtenis kunnen bijvoorbeeld reguliere acties direct worden onderscheiden van noodsituaties of gebeurtenissen die de logging zelf betreffen.

7.3   Identificatie van de gebruiker

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren

7.3.1   Gebruikers-ID

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving:. Identificator van de gebruiker die de gebeurtenis initieert, uniek voor de bron van logging (zie 7.6)
Verplicht/optioneel: Verplicht
Formaat/waarden: Alfanumerieke aanduiding die de gebruiker uniek identificeert in het authenticatiesysteem dat als bron voor de logging dient

TOELICHTING Hiermee wordt de gebeurtenis gebonden aan een bepaalde gebruiker. De gebruiker kan een persoon zijn, maar bijvoorbeeld ook een groep, een apparaat, een proces of een deeltaak.

7.3.2   Lokale gebruikers-ID

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Identificator waarmee de gebruiker in eerste instantie inlogt
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Alfanumerieke aanduiding die de gebruiker uniek identificeert in het authenticatiesysteem dat bij inloggen wordt gebruikt.

TOELICHTING Bij gekoppelde informatiesystemen wordt een gebruikersnaam waarmee een gebruiker op één systeem inlogt soms achter de schermen omgezet naar de unieke gebruikers-ID voor een informatiedomein met andere systemen en/of applicaties ('single sign-on'). Zekerheid over de identiteit van de gebruiker wordt geboden door het authenticatiesysteem dat als bron voor de logging dient.

De lokale gebruikers-ID kan desgewenst in de logging worden opgenomen ten behoeve van rapportages uit de logging.

7.3.3   Gebruikersnaam

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Naam van de gebruiker in leesbare vorm
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Alfanumerieke tekst

TOELICHTING Het tonen van de naam van de gebruiker in leesbare vorm kan nuttig zijn bij rapportages uit de logging.

7.3.4   Gebruikersrol

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: De rol van de gebruiker bij de gebeurtenis
Verplicht/optioneel: Verplicht
Formaat/waarden: Code voor de rol
Naar het toegepaste codestelsel wordt als volgt verwezen:
Attribuut Waarde
CodeSystem OID van het codestelsel
CodeSystemName Naam van het codestelsel
DisplayName Tekstlabel van de code
OriginalText Oorspronkelijke tekst die is vertaald naar de code

TOELICHTING De rol van de gebruiker is in combinatie met het autorisatieprotocol bepalend voor het verlenen van toegang tot een patiëntdossier. ISO/TS 22600-1:2006 [7] en ISO/TS 21298:2008 [8] gelden hier als leidraad. In beginsel is de functionele rol bepalend voor de toegangsverlening, maar de verwijzing naar het feitelijk toegepaste codestelsel laat ook andere keuzen en ontwikkeling daarin toe.

Indien de gebruiker bij deze gebeurtenis gedelegeerde is van een verantwoordelijke moeten de identiteit en de rol van de verantwoordelijke eveneens worden vastgelegd. Zie 7.3.6 en 7.3.8.
Hieronder volgt de tabel van functionele rollen uit ISO/TS 21298:
Functional roles coded values vocabulary Identification: iso (1) standard (0) functional and structural roles (21298) functional role vocabulary (4)
role_identifier role_name description
01 Subject of care principal data subject of the electronic health record
02 Subject of care agent e.g. parent, guardian, carer, or other legal representative
03 Personal healthcare professional healthcare professional or professionals with the closest relationship to the patient, often the patient’s GP
04 Privileged healthcare professional nominated by the subject of care
OR
nominated by the healthcare facility of care (if there is a nomination by regulation, practice, etc. such as an emergency over-ride)
05 Healthcare professional party involved in providing direct care to the patient
06 Health-related professional party indirectly involved in patient care, teaching, research, etc.
07 Administrator any other parties supporting service provision to the patient
This identifies a high-level list of functional roles to enable interoperable exchanges across jurisdictional or domain boundaries. This can be applied to manage the creation, access, processing, and communication of health information. More granular functional roles may be asserted within a domain or jurisdiction or may be agreed upon for communications between such domains or jurisdictions.

7.3.5   Gebruiker is initiator

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Aanduiding dat de gebruiker de gebeurtenis al of niet initieert
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Boolean (true/false); 'true' is de default waarde

TOELICHTING In het algemeen is de gebruiker ook de initiator. Een gebruiker kan echter ook passief bij een gebeurtenis zijn betrokken. Bij het opvragen van gegevens ('pull') is de gebruiker bijvoorbeeld de initiator, bij het ontvangen van een automatisch verzonden rapport ('push') is dat niet het geval.

7.3.6   ID van verantwoordelijke

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Unieke identificator van de verantwoordelijke voor het initiëren van de gebeurtenis
Verplicht/optioneel: Verplicht ingeval van delegeren
Formaat/waarden: Alfanumerieke aanduiding die de verantwoordelijke uniek identificeert

TOELICHTING Ingeval van delegeren van een actie aan een medewerker of geautomatiseerd proces wordt de gebeurtenis hiermee gebonden aan een verantwoordelijke.

7.3.7   Naam van verantwoordelijke

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Naam van de verantwoordelijke in leesbare vorm
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Alfanumerieke tekst

TOELICHTING Het tonen van de naam van de verantwoordelijke in leesbare vorm kan nuttig zijn bij rapportages uit de logging.

7.3.8   Rol van verantwoordelijke

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: De rol van de verantwoordelijke bij de gebeurtenis
Verplicht/optioneel: Verplicht ingeval van delegeren
Formaat/waarden: Code voor de rol
Naar het toegepaste codestelsel wordt als volgt verwezen:
Attribuut Waarde
CodeSystem OID van het codestelsel
CodeSystemName Naam van het codestelsel
DisplayName Tekstlabel van de code
OriginalText Oorspronkelijke tekst die is vertaald naar de code

TOELICHTING Bij delegeren is de rol van de verantwoordelijke een essentieel gegeven voor de toegang tot een patiëntdossier. Als leidraad gelden hier ISO/TS 22600-1:2006 [7] en ISO/TS 21298:2008 [8]. In beginsel is de functionele rol bepalend voor de toegangsverlening, maar de verwijzing naar het feitelijk toegepaste codestelsel laat ook andere keuzen en ontwikkeling daarin toe. Zie de tabel van functionele rollen uit ISO/TS 21298 bij 7.3.4.

7.4   Identificatie van een betrokken object

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren

7.4.1   Betrokken objecten

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Bij een te loggen of gelogde gebeurtenis kunnen verschillende objecten en verschillende typen objecten betrokken zijn.
Bij een dossieractie (zie 6.2.1) zoals het invoeren van gegevens kan bijvoorbeeld een laboratoriumuitslag het betrokken object zijn en bij een zoekactie is de zoekvraag het betrokken object. Gebeurtenissen als het instellen van een toestemmingsprofiel ( 6.3.3) hebben het profiel en de patiënt als betrokken objecten.
Verschillende typen objecten worden ook op verschillende wijzen geïdentificeerd. Een laboratoriumuitslag is bijvoorbeeld gekoppeld aan een laboratoriumnummer. Een patiënt heeft als identificator het BSN, maar in een bepaald informatiedomein daarnaast mogelijk ook identificatoren van een ander type, zoals een patiëntnummer of een opnamenummer.
Ter identificatie van betrokken objecten zijn het identificatortype ( 7.4.2) en de identificator ( 7.4.4) van het betrokken object zelf verplicht. Bij dossieracties (zie 6.2.1) zijn ook verwijzingen naar het toegepaste autorisatieprotocol ( 7.4.7) en toestemmingsprofiel ( 7.4.8) verplicht.
Optioneel zijn het indelen van betrokken objecten in grofmazige objectklassen ( 7.4.3), relevante categorieën ( 7.4.10) en het verder detailleren van betrokken objecten ( 7.4.6). Voor de wijze waarop aan deze detaillering en de gevoeligheid van objecten ( 7.4.9) invulling kan worden gegeven, geeft Bijlage A een aanzet.

7.4.2   Identificatortype van betrokken object

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Code die het type identificator van het betrokken object weergeeft
Verplicht/optioneel: Verplicht
Formaat/waarden: Numerieke code, bepaald door verwijzing naar een bepaald codestelsel
Naar het toegepaste codestelsel wordt als volgt verwezen:
Attribuut Waarde
CodeSystem OID van het codestelsel
CodeSystemName Naam van het codestelsel
DisplayName Tekstlabel van de code
OriginalText Oorspronkelijke tekst die is vertaald naar de code

TOELICHTING Het aangeven van het identificatortype is nodig om de identificator van het object te kunnen interpreteren en om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende identificatoren die verwijzen naar eenzelfde betrokken object, bijvoorbeeld naar eenzelfde patiënt.

7.4.3   Klasse betrokken object

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Klasse object waarop de gebeurtenis betrekking heeft
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Numerieke code met de volgende waarden:
Waarde Betekenis
1 Persoon
2 Systeem object
3 Organisatie
4 Overig

TOELICHTING De objectklasse kan dienen voor rapporten uit de logging en analyses.

7.4.4   Identificator betrokken object

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Unieke identificator van een bij de gebeurtenis betrokken object
Verplicht/optioneel: Verplicht
Formaat/waarden: Alfanumeriek. Formaat en waarden hangen af van het identificatortype.

TOELICHTING Hiermee wordt een specifiek object geïdentificeerd, bijvoorbeeld een bepaalde patiënt of een afdelingsdossier.

7.4.5   Naam van betrokken object

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Nadere aanduiding van het betrokken object
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Alfanumeriek

TOELICHTING Dit veld kan bijvoorbeeld worden gebruikt in een rapport uit de logging of bij het zoeken daarin om gebeurtenissen te vinden die betrekking hebben op een bepaalde persoon, maar gelogd met zijn verschillende identificatoren (zoals dossiernummer, opnamenummer, patiëntnummer, BSN).

7.4.6   Details van betrokken object

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Detailgegevens over het object dat bij de gebeurtenis was betrokken
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Nader te bepalen

TOELICHTING Dit bepaalt de granulariteit van de logging. Naarmate over structuur en indeling van het patiëntdossier consensus groeit, kan meer worden gestandaardiseerd in de logging van details van het betrokken object.

In Bijlage A wordt ter oriëntatie een overzicht gegeven van verschillende invalshoeken van waaruit een patiëntdossier kan worden bezien.

7.4.7   Autorisatieprotocol

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Identificator van het autorisatieprotocol dat bij de gebeurtenis is gehanteerd
Verplicht/optioneel: Verplicht voor dossieracties
Formaat/waarden: OID die verwijst naar het protocol

TOELICHTING Het autorisatieprotocol is samen met de rol van de gebruiker bepalend voor de rechtmatigheid van de gelogde acties.

7.4.8   Toestemmingsprofiel

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Identificator van het toestemmingsprofiel dat bij de gebeurtenis is gehanteerd
Verplicht/optioneel: Verplicht voor dossieracties
Formaat/waarden: OID die verwijst naar het desbetreffende toestemmingsprofiel; wanneer de patiënt geen aanwijzingen heeft gegeven wordt verwezen naar het toestemmingsprofiel “Geen bijzonderheden”.

TOELICHTING Het toestemmingsprofiel bepaalt welke acties voor welke gebruikers door de patiënt zijn toegestaan.

7.4.9   Gevoeligheid betrokken object

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Classificatie van de gevoeligheid van het betrokken object
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Alfanumerieke tekst

TOELICHTING Als gevoelige gegevens kunnen bijvoorbeeld huiselijk geweld, HIV, psychiatrische aandoeningen, of gegevens met betrekking tot beroemdheden worden aangemerkt.

7.4.10   Categorie betrokken object

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Code die de categorie van het betrokken object weergeeft
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Numerieke code, bepaald door verwijzing naar een bepaald codestelsel
Naar het toegepaste codestelsel wordt als volgt verwezen:
Attribuut Waarde
CodeSystem OID van het codestelsel
CodeSystemName Naam van het codestelsel
Display Name Tekstlabel van de code
OriginalText Oorspronkelijke tekst die is vertaald naar de code

TOELICHTING Voor rapportages uit de logging en analyses kan de categorie van het betrokken object een belangrijk sorteer- en selectiecriterium vormen. Categorieën zijn bijvoorbeeld: Patiënt, Zorgverlener, Rapport, Gebruiker, Ziekenhuisafdeling, Lijst, Zoekvraag of patiëntdossier-extract.

7.4.11   Stadium betrokken object

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Code die het stadium van het betrokken object weergeeft voor een object dat een bepaalde levenscyclus kent, zoals een dossier.
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Numerieke code, bepaald door verwijzing naar een bepaald codestelsel
Naar het toegepaste codestelsel wordt als volgt verwezen:
Attribuut Waarde
CodeSystem OID van het codestelsel
CodeSystemName Naam van het codestelsel
DisplayName Tekstlabel van de code
OriginalText Oorspronkelijke tekst die is vertaald naar de code

TOELICHTING Een laboratoriumuitslag zou bijvoorbeeld stadia kunnen doorlopen als Verwacht, Onvolledig, Voorlopig, Geautoriseerd, Herzien, Afgehandeld.

7.4.12   Zoekvraag

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: De feitelijke formulering van de opdracht ingeval het betrokken object een zoekvraag is
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Door het informatiesysteem bepaald

TOELICHTING Het analyseren van zoekvragen die tot selectie van patiënten en verzamelen en verstrekken van gegevens leiden, is van belang om te kunnen vaststellen of de gegevensontsluiting in overeenstemming met de regels verloopt.

7.5   Identificatie van het toegangspunt

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren

7.5.1   Type toegangspunt

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Aanduiding van het type toegangspunt van waaruit de gebeurtenis is geïnitieerd
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Code voor toegangspunt-identificatie. Bijvoorbeeld:
Waarde Betekenis
1 Machinenaam, ook DNS-naam
2 IP-adres
3 Telefoonnummer

TOELICHTING Dit gegeven geeft aan hoe de identificatie van het toegangspunt wordt bepaald.

7.5.2   Identificatie toegangspunt

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Identificator van het toegangspunt van waaruit de gebeurtenis is geïnitieerd
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Volgens de voor het desbetreffende toegangspunttype geldende regels

TOELICHTING In situaties waar toegangsbeperkingen gelden voor bepaalde verbindingen is de identificatie van het toegangspunt nodig om te kunnen vaststellen of de regels juist worden gevolgd.

7.6   Identificatie van de bron van de loggegevens

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren

7.6.1   Identificatie van locatie

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Identificator van de locatie waar is gelogd, bijvoorbeeld een ziekenhuis of een applicatieservice-provider
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Alfanumerieke tekst

7.6.2   Identificatie van de bron

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Unieke identificator van de bron in het informatiedomein waar de gebeurtenis is gelogd
Verplicht/optioneel: Verplicht
Formaat/waarden: Alfanumerieke tekst

TOELICHTING Met deze identificator wordt de gebeurtenis gekoppeld aan een bepaald bronsysteem. Dit veld kan worden gebruikt in analyses en rapporten vanuit de logging.

7.6.3   Type bron van de loggegevens

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Omschrijving: Code die het type bron aangeeft van de loggegevens
Verplicht/optioneel: Optioneel
Formaat/waarden: Numerieke code, bepaald door verwijzing naar een bepaald codestelsel
Naar het toegepaste codestelsel wordt als volgt verwezen:
Attribuut Waarde
CodeSystem OID van het codestelsel
CodeSystemName Naam van het codestelsel
DisplayName Tekstlabel van de code
OriginalText Oorspronkelijke tekst die is vertaald naar de code

TOELICHTING Voorbeelden van het type bron van de loggegevens zijn: Gebruikerswerkstation, Meetinstrument, Webserver, Applicatieserver enz.