3   Termen en definities

Notitie toevoegen
Annuleren
Document toevoegen

Toegestaan: documenten (PDF, Word en Excel) en afbeeldingen (.png, .gif en .jpg). De maximale grootte per bestand is 5 MB.

Annuleren
Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities.
3.1
actie
proces in een informatiesysteem
3.2
actor
gebruiker van een informatiesysteem die een bepaalde actie in het systeem doet plaatsvinden
3.3
authenticatie
verifiëren van beweerde identiteit
[BRON: NEN 7510]
3.4
autorisatie
toekennen van bevoegdheden
[BRON: NEN 7510]
3.5
autorisatieprotocol
autorisatietabel, die bepaalt welke categorieën patiëntgegevens voor welke categorieën zorgaanbieders toegankelijk zijn onder welke voorwaarden. De tabel wordt veelal landelijk, regionaal of lokaal gedefinieerd
3.6
beveiligingskenmerken
aanduidingen die aan gegevens worden toegekend om de beveiliging en het gebruik van de gegevens te kunnen sturen
3.7
BIG-register
register van beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 3 en 34 van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG)
[BRON: UZI-register, CIBG]
3.8
Burger Service Nummer (BSN)
door de overheid toegekend uniek persoonlijk nummer van een ingezetene in Nederland
3.9
dossieractie
actie op (een deel van) een elektronisch patiëntdossier
3.10
elektronisch patiëntdossier
totale verzameling van alle elektronisch vastgelegde gegevens die de diagnostiek en medische en paramedische behandeling en verzorging van een bepaalde persoon documenteren
3.11
elektronische identiteit
unieke elektronische representatie van een identiteit, bijvoorbeeld in de vorm van een X.500 Distinguished Name Structure. Deze elektronische identiteit wordt toegevoegd aan, of op logische wijze verbonden met andere elektronische gegevens. Ze fungeert als uniek kenmerk van de identiteit van de eigenaar
3.12
gebeurtenis
voorval dat in aanmerking komt om in de logging op te nemen
3.13
gebruikersaccount
set gegevens die hoort bij de registratie van een entiteit als gebruiker van een informatiesysteem
3.14
gegevensklasse
verzameling gegevens die eenzelfde eigenschap bezitten
3.15
identificatie
bepalen van de identiteit van een persoon of andere entiteit
[BRON: NEN 7510]
3.16
identificator
kenmerk dat een persoon of andere entiteit identificeert
3.17
informatiedomein
gespecificeerd gebied waarbinnen verantwoordelijkheden voor informatievoorziening zijn bepaald, dezelfde regels gelden voor informatiebeveiliging en dezelfde systematiek wordt gevolgd voor unieke identificatie van entiteiten
3.18
loggegevens
elektronisch vastgelegde gegevens die bij een bepaalde actie worden gelogd
3.19
loggen
chronologisch vastleggen van gebeurtenissen
3.20
logging
resultaat van het loggen. Dit is een verzamelbegrip voor de gegevens die bij een bepaalde gebeurtenis worden gelogd, de 'loggegevens', en de 'logbestanden' waarin deze worden bewaard
3.21
logregel
resultaat van een enkele gebeurtenis in de logging
3.22
object
zaak waarop een actie betrekking heeft
3.23
objectklasse
verzameling objecten die eenzelfde eigenschap bezitten
3.24
patiënt
natuurlijk persoon die feitelijk of potentieel gebruik maakt van diensten van zorgaanbieders
Noot 1 bij deze definitie: In de praktijk omvat deze groep alle in Nederland verblijvende personen.
3.25
patiëntdossier
totale verzameling van alle gegevens die de diagnostiek en medische en paramedische behandeling en verzorging van een bepaalde persoon documenteren
3.26
patiëntendossier
zie patiëntdossier
Noot 1 bij deze definitie: Binnen deze norm wordt consequent de term 'patiëntdossier' gehanteerd o.a. om te benadrukken dat het zich meestentijds handelt om het dossier van één patiënt.
3.27
toegangspunt
aansluiting vanwaaruit de gebruiker de gebeurtenis in het informatiesysteem heeft doen plaatsvinden
3.28
toegangsregeling
regeling van de toegang tot het gebruik van applicatiefuncties en gegevens in een informatiesysteem
3.29
toestemmingsprofiel
vastlegging, landelijk, regionaal of lokaal, door de patiënt zelf bepaald, van wie in welke omstandigheden al of niet toegang mag krijgen tot bepaalde eigen gegevens
Noot 1 bij deze definitie: Een toestemmingsprofiel biedt een patiënt de mogelijkheid afwijkingen te kiezen van een algemeen geldend autorisatieprotocol.
3.30
toezichthouder
functie die binnen een zorginstelling dan wel landelijk of regionaal toezicht uitoefent op de naleving van wet- en regelgeving rond toepassing van autorisatieprotocollen en toestemmingsprofielen
Noot 1 bij deze definitie: De toezichthouder kan ook aanspreekpunt zijn voor een patiënt of zorgverlener met vragen of klachten over vermeend misbruik van toegang.
3.31
uitwisselingsbemiddelaar
systeem dat uitwisseling van patiëntgegevens faciliteert tussen een agerend en reagerende zorgsystemen zonder zelf informatie toe te voegen of te onttrekken aan de uitwisseling anders dan het toepassen van autorisatieprotocol of toestemmingsprofiel
Noot 1 bij deze definitie: Het landelijk schakelpunt is een voorbeeld van zo’n uitwisselingsbemiddelaar.
3.32
verantwoordelijke (voor een actie)
persoon die verantwoordelijk is voor de actie die is of wordt uitgevoerd
Noot 1 bij deze definitie: Een actie kan behalve door de verantwoordelijke zelf ook namens deze worden geïnitieerd door een andere persoon of door een geautomatiseerd proces.
3.33
XML-exportfaciliteit
dienst die de complete logging volgens een gevraagde selectie oplevert in de vorm van een XML-bestand waarbij alle velden herleidbaar zijn naar in deze norm benoemde gegevensvelden in hoofdstuk 7
3.34
zorgaanbieder
zorgverlener of zorginstelling die actief is in de verlening van zorgdiensten
3.35
zorgconsument
natuurlijk persoon die feitelijk of potentieel gebruik maakt van diensten van zorgaanbieders
Noot 1 bij deze definitie: Binnen deze norm wordt hiervoor de term patiënt gebruikt.
3.36
zorginstelling
organisatorisch verband zoals bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen aangevuld met door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen organisatorische verbanden
3.37
zorgverlener
persoon die is geautoriseerd specifieke zorgdiensten te leveren
[BRON: NEN 7510]